මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය අදියර I සඳහා රජයට ඉඩම් අත්කර ගැනීම හේතුවෙන් නිවාස අහිමි වුවන් සඳහා ප්‍රතිස්ථාපන ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම. 2024.04.03

2024-04-05 | News

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය අදියර I සඳහා  රජයට ඉඩම් අත්කර ගැනීම හේතුවෙන් නිවාස අහිමි වුවන් සඳහා ප්‍රතිස්ථාපන ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම.  2024.04.03

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ කඩවත සිට මිරීගම දක්වා වන අදියර I සඳහා මහර, ගම්පහ, අත්තනගල්ල,දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ සහ මිරීගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ආවරණය කරමින් කි.මී 37.9 ක දුරක් ඇතුළත් වන අතර ඊට කඩවත, ගම්පහ, වේයන්ගොඩ සහ මිරීගම යන නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් අන්තර් හුවමාරු 04 ක් ද ඇතුළත් වේ.මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීන රජය විසින් අරමුදල් සපයන අතර ඉඩම් කැබලි 7881 ක් මේ සඳහා අත්කර ගෙන ඇත. ඒ වෙනුවෙන් ගෙවා ඇති වන්දි ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 10,852.03 කි.ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු 2020.09.15 දින ආරම්භ කර ඇති අතර මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකව පවතී.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ කඩවත සිට මිරීගම දක්වා වන I අදියර සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ දී ස්වකීය නිවාස සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වූ පවුල් 71 ක් සඳහා මිරීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් මිල දී ගන්නා ලද අම්බනවත්ත, පාතකඩවත්ත, මොට්ටුන්නවත්ත යන ඉඩම් වලින් අක්කර 11.35 ක් වන භුමි ප්‍රමාණයක් බෙදා දීම 2024.04.03 දින බත්තරමුල්ල, “මඟනැඟුම මහමැදුර” පර්ශ්‍රයේ පිහිටි මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ දී ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ සහ ප්‍රවාහන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

මෙම ප්‍රතිස්ථාපන ඉඩම් 03 හි මුළු ඉඩම් කැබලි සංඛ්‍යාව 99 ක් වන අතර එයින් අම්බනවත්ත ප්‍රතිස්ථාපන ඉඩමෙන් ඉඩම් කැබලි 31 ක් ද ,මොට්ටුන්නවත්ත ප්‍රතිස්ථාපන ඉඩමෙන් ඉඩම් කැබලි 20 ක් ද, පාතකඩවත්ත ප්‍රතිස්ථාපන ඉඩමෙන් කැබලි 20 ක් ද සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ඔප්පු 31 සහ හිමිකම් සහතික 40 ක් ප්‍රදානය කරන ලදී.මේ අවස්ථාවට ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රංජිත් ගංගානාත් රුබසිංහ, අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) චන්ද්‍රානි සමරකෝන් යන මහත්ම මහත්මින් ඇතුළු නිලධාරින් ද, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීයේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රියන්ත සුරියබණ්ඩාර යන මහත්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන්ද සහභාගී විය.