ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩ සටහන - 2024

2024-03-26 | News

ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩ සටහන - 2024

ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ 2024 අයවැය යෝජනා අනුව, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ග්‍රාමීය මාර්ග අංශය මගින් මෙම වසරේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩසටහනේ සමාරම්භය ගරු ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු මහාමාර්ග අමාත්‍ය සිරිපාල ගමලත් මැතිතුමාගේ සහ ගරු ග්‍රාමීය මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිවනේසතුරෛ චන්ද්‍රකාන්තන් මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2024 මාර්තු 24 වන දින පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් මාර්ග 06ක වැඩ ආරම්භ කරමින් සනිටුහන් කරන ලදී.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 05 ක් ආවරණය වන පරිදි මාර්ග 06 ක සංවර්ධන කටයුතු මෙදින ආරම්භ වූ අතර මෙම සමාරම්භක අවස්ථාවන් සඳහා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරන කමිටු සභාපති ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් සමරවික්‍රම මැතිතුමා, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සුජන්ත ඒකනායක මහතා , මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් බන්දුල රණවීර මහතා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති සී. අටලුවගේ මහතා සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.එම්.පී. සූරියබණ්ඩාර මහතා ඇතුළුව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ නිළධාරීන් සහභාගී විය.