“පිරිසිදු කිරීමේ සතිය” වැඩසටහනට සමගාමීව අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති කාර්යාල පරිශ්‍රයන්හි පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන සහ වඳ වී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ දී ඇති පඩුකරඳ ශාක (Crudia Zeylanica) රෝපණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2024-03-21 | News

“පිරිසිදු කිරීමේ සතිය” වැඩසටහනට සමගාමීව අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති කාර්යාල පරිශ්‍රයන්හි පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන සහ වඳ වී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ දී ඇති පඩුකරඳ ශාක (Crudia Zeylanica) රෝපණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද “පිරිසිදු කිරීමේ සතිය” (2024.02.29 - 2024.03.05) වැඩසටහනට සමගාමීව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති කාර්යාල පරිශ්‍රයන්හි පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් සහ දැනට භාවිතයට නොගන්නා භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍ය හදුනා ගැනීමේ, වර්ගීකරණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලදී. මේ සඳහා,

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය,
කොළඹ කටුනායක අධිවේගි මාර්ග ව්‍යාපෘතිය,
පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය,
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සහ
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුව ව්‍යාපෘතියට අයත් සියලුම කාර්යාලවල නිලධාරීන්, කම්කරු මහත්ම මහත්මීන් දායකත්වය දක්වන ලදී.

මීට සමගාමීව 2024.03.01 දින මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට අයත් යක්ගහපිටිය, කුරුණෑගල, දම්බොක්ක, නාකලගමුව සහ මීරිගම යන අන්තර් හුවමාරු පරිශ්‍රයන්හි වඳ වී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ දී ඇති පඩුකරඳ ශාක (Crudia Zeylanica) රෝපණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ද ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.