ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මි.1500 වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන

2024-03-18 | News

ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මි.1500 වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන

ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මි.1500 වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන

රුපියල් බිලියන 20 ක් වියදමින් රට පුරා මාර්ග කි.මි. 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2024.02.29 දින දිවයින පුරා සමාරම්භය සනිටුහන් කරන ලදී. මෙහි බස්නාහිර පළාතේ ව්‍යාපෘති ආරම්භය ගරු ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෝමාගම, වෙනිවැල්කොළ පාසල් මාවත අසල දී උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා රජයේ දේශීය අරමුදල් වැයකරමින් සිදු කරනු ලබන මෙම ව්‍යාපෘතිය මාර්ග කි.මි. 100,000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනේ අවසන් නොකරන ලද ව්‍යාපෘති කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාල මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් මාර්ග වල ගුණාත්මකභාවය උසස් කරලීම සහ ආරක්ෂක තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. දිවයිනේ සියළුම පළාත් වල මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භය මහජන නියෝජිතයන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ හෝමාගම බටහිර හොරගොල විමලතිස්ස මාවතද සංවර්ධන කටයුතු 2024.03.03 දින ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදි.