පිරිසිදු කිරීමේ සතිය (29.02.2024 - 05.03.2024)

2024-03-06 | News

පිරිසිදු කිරීමේ සතිය (29.02.2024 - 05.03.2024)

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය ඊට අනුබද්ධ සියළුම ආයතන එක්ව මුලික ඵලදායිතා සංකල්ප පදනම් කර ගනිමින් එම ආයතන වල පවතින අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එක් රැස් කිරීම, වර්ගීකරණය කිරීම, ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සඳහා යොමු කිරීම සහ අපහරණය කිරීම සඳහා 2024 පෙබරවාරි 29 සිට මාර්තු 05 දක්වා එම කාර්යාල පරිශ්‍ර තුල සුපිරිසිදු කිරීමේ සහ සංවිධිත බව සුරැකීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. එමඟින් තම සේවා ස්ථානයේ සුපසන් පරිසරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමද සේවාලාභීන් සඳහා සුපිළිපන්න සේවා සම්පාදනයක් සැලසීමද අරමුණු කෙරේ.

මෙම වැඩසටහන ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, සියලුම අධිවේගී මාර්ග අන්තර් හුවමාරු කාර්යාල, රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතීගත සංස්ථාව සහ එම ආයතන වල උප කාර්යාල වල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර “ S-5 සංකල්පයට ” අනුව එම කාර්යාල වල ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

මීට සමගාමීව 2024/03/01 දින මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට අයත් යක්ගහපිටිය, කුරුණෑගල, දම්බොක්ක, නාකලගමුව සහ මීරීගම යන අන්තර් හුවමාරු පරිශ්‍රයන්හි වඳ වී යෑමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති පඩු කරඳ (Crudia Zeylanica) ශාක රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.