සිතියමෙහි අප


ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය

“මගනැගුම මහමැදුර”
අංක. 216, 9 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.

පොදු දුරකථන අංක:

+94 11 2879170
+94 11 2879171

ෆැක්ස් අංක:

+94 11 2868710
+94 11 2879185

තනතුර නම දුරකථන දුරකථන   දිගුව. ෆැක්ස්
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා +94 11 2879178
+94 11 2879172
170 +94 11 2868710
+94 11 2879185
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් +94 11 2879179 171
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94 11 2879165 164
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී +94 11 2879166 166
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් +94 11 2879162 162 +94 11 2868710
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස්
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය Honorable Mr. Siripala Gamalath +94 11 2879180
+94 11 2879184
+94 11 2879184
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් K.W.ND. Mr. Karunaratne +94 77 3971430 -
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී A.A.G. Mr. Manju Sri Aluthwatta +94 27 2246361, +94 71 8422622
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නෙ මහතා +94 11 2862739 +94 11 2862705 sec@mohsl.gov.lk
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
Additional Secretary for Coordination U.H.C. Mr. Priyantha +94 11 2862712, +94 72 2335522 +94 11 2887466 chakinsha@gmail.com
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (පාලන) යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 11 2862746
+94 112862712
+94 11 2887466 adds@mohsl.gov.lk
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන) ඩී.වී.ටී.පී. දයානන්ද මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (2 වන පන්තිය) +94 11 2871039 +94 11 2887473
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන) එන්.එස්. අතුකෝරල මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2050518
සහකාර ලේකම් (පාලන) එච්.එම්.ටී. මධුෂානි මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (3 වන පන්තිය) +94 11 2871039 asadm@mohsl.gov.lk
සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන) ඩබ්.එල්.එන්. තරංග මහතා(ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (2 වන පන්තිය) +94 11 2887472
නීති නිලධාරී ඒ. ශාන්තා කෝකිලානි අමරකෝන් මෙනවිය +94 11 2862717
පරිපාලන නිලධාරී +94 11 2887677 +94 11 2863296
භාෂා පරිවර්තක ඒ.එල්.ජී. ඉඳුනිල් මනෝහර මහතා +94 11 2861019
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ජේ.කේ. නිලුපුල් එස්. පෙරේරා මහතා (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය) +9411 2862765 +9411 2887467 acctmneguma@mohsl.gov.lk
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ටී.ඒ.ඩී.සී.එන්. වීරක්කොඩි මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය) +9411 2872292 +9411 2887467 caf@mohsl.gov.lk
ගණකාධිකාරී(ව්‍යාපෘති) එල්.ජී.එස්. දුෂ්‍යන්ති මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (2 වන පන්තිය) +9411 2050513 +9411 2887467
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) බී.එන්.එස්. පෙරේරා මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (3 වන පන්තිය) +9411 2887465 +9411 2887467 acctpayf@mohsl.gov.lk
ගණකාධිකාරී(ගිණුම්) ඊ.පී.පී. මහේශිකා මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (3 වන පන්තිය) +9411 2887465 +9411 2887467 acctpayf@mohsl.gov.lk
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ඩී.කේ.ටී. සමන්මලී මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2187158 +94 11 2050545 audmoh7@gmail.com
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු) ඉංජි. කේ.බී.වී. ඉන්ද්‍රපාල මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 11 2868703 +94 11 2864958 addleng@mohsl.gov.lk
අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ඩී.එම්.කේ.එස්. දිසානායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2887463 +94 11 2887464
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. පී.පී. ජයසේකර මෙය (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය) +94 11 2050564 94 11 2887464
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ටී.එම්.සී.එච්. මැණිකේ මිය(ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය) 94 11 2050565 94 11 2887464
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. වයි.බී.පී. කහටගහවත්ත මිය (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය) 94 11 2050565 94 11 2887464
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) එස්.එස්. මුදලිගේ (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 112864726 +94 112871212 dgplan@mohsl.gov.lk
අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) ඩබ්.එච්.කේ.ඩී.බී. රත්නායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2050581 +94 11 2871212 dirplan@mohsl.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) පුෂ්පානි අමරතුංග මිය (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (3 වන පන්තිය) +94 11 2888011 +94 11 2871212 adplan1@mohsl.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) ී.පී. හේවාපතිරණ මිය (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (3 වන පන්තිය) +94 112050583 +94 11 2871212 adplan2@mohsl.gov.lk
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) චන්ද්‍රානි සමරකෝන් මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 112887473 +94 112863296
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(සංවර්ධන) පී.ඒ. මධුසංඛ මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (2 වන පන්තිය) +94 11 2862686
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රසම්පාදන උපදේශක ගාමිණී රත්නායක මහතා +94 11 2050597 +94 11 2871119 consultantproc@mohsl.gov.lk
තනතුර නම රාජකාරී ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
(තොරතුරු නිලධාරී)
ඩී.වී. තමිලා ප්‍රසාදිනී දයානන්ද මහත්මිය ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
"මගනැගුම මහමැදුර"
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
+94 71 6018363 +94 11 2863296 thamilaprasa@gmail.com
සහකාර ලේකම්
(විකල්ප තොරතුරු නිලධාරී)
එච්.එම්.ටී. මධුෂානි මහත්මිය ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
"මගනැගුම මහමැදුර"
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
+94 76 2911097 +94 11 2863296 tharanga1417@gmail.com

අභියාචනා සඳහා පහත සඳහන් නම් කල නිලධාරියා අමතන්න
අතිරේක ලේකම් (පාලන) යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) "මගනැගුම මහමැදුර"
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
+94 11 2862712
+94 11 2862746
+94 11 2887466 addlsadmin@mohsl.gov.lk
අංශය බලයලත් නිලධාරී දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ඉංජිනේරු  අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු) +94 11 2868703 addleng@mohsl.gov.lk
ඉංජිනේරු  අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) +94 11 2887463
ඉංජිනේරු  සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) +94 11 2887543
ඉංජිනේරු  සංවර්ධන නිලධාරී +94 11 2889013

අප අමතන්න

ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ ඔබගේ ගැටළු සඳහා විමසන්න

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.