• ආයුබෝවන්
  ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
 • Excellent Service Provider with an Efficient
  and Safe Road Network based on New Technology
 • සංවර්ධිත රටක් යනු
  දුප්පතුන් සතුව වාහන ඇති රටක් නොව,
  ධනවතුන් පොදු ප්‍රවාහන ක්‍රම භාවිත කරන රටකි.
  -එන්රික් පැනලෝසා, බොගෝටාහි නගරාධිපති
 • එය ගමනාන්තය පිළිබඳ කරුණක් නොවේ.
  එය “ගමන” පිළිබඳ කරුණකි.
 • ආයුබෝවන්
  ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
 • ආයුබෝවන්
  ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

නැවුම් පුවත්