Photo Gallery of கொழும்பு - இரத்தினபுரி – வெல்லவாய - மட்டக்களப்பு (ஏ004) நெடுஞ்கிலும் பேரகலையில் 194ஆம் கி.மி இல் நிலையற்ற சரிவுகளை சீரமைத்தல்