Photo Gallery of கண்டி – மஹியங்கனை (ஏ026) வீதியில் மதகு இலக்கம். 43/ 4 மற்றும் 51 / 2 இற்கு இடையில் நிலையற்ற சரிவு பகுதியினை சீரமைத்தல்.