ராஜாங்க அமைச்சர்கள்

Monday, 29 August 2011 10:45 Pooranee
Print

நெடுஞ்சாலைகள் ராஜாங்க அமைச்சர்

கௌரவ. டிலான் பெரேரா
நெடுஞ்சாலை ராஜாங்க அமைச்சர்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் - பதுளை மாவட்டம்

 

உயர் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர்

கௌரவ. மொஹான் லால் கிரேரு
உயர் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் - கொழும்பு மாவட்டம்

 


Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 04:34