ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන ප්‍රධාන තනතුරු ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු කබීර් හෂීම් මැතිතුමා
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය

 

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction