පුවත් සිරස්තල
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන ප්‍රධාන තනතුරු ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු කබීර් හෂීම් මැතිතුමා
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන  අමාත්‍ය
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 24 වෙනි සදුදා, 08:23  

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction