පුවත් සිරස්තල
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු මහාමාර්ග අංශය

මහාමාර්ග අංශය

පාලන අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල

අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

පී. ඩී. එස්. විජේරත්න මහතා

+94 11 2862746

+94 11 2862712

+94 11 2887466 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන) ඩබ්ලිව්.එන්.ඩී.එන්. කුමාර මහතා +94 11 2887473 +94 11 2887473
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන) හසිනි පල්ලාවල මිය +94 11 2050518
සහකාර ලේකම් (පාලන)

චානක පී. වෙල්ගම මහතා

+94 11 2871039 +94 11 2887466 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන) ඊ.එන්. දයාරත්න මහතා +94 11 2887472
පරිපාලන නිලධාරී නීතා සෙනවිරත්න මිය (වැඩබලන) +94 11 2887677 +94 11 2863296
භාෂා පරිවර්තක ඒ.එල්.ජී. ඉඳුනිල් මනෝහර මහතා +94 11 2861019

ගිණුම් අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ජේ.කේ. නිලුපුල් එස්. පෙරේරා මහතා +94 11 2872292 +94 11 2887467 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ආර්.ඒ.ඩබ්. වික්‍රමසිංහ මිය

+94 11 2862765

+94 11 2887467

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ගණකාධිකාරී (ගිණුම්)

එම්.ටී.එස්.එස්. පියසේන මිය

+94 11 2050513 +94 11 2887467
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) ඊ.පී.පී. මහේශිකා මිය +94 11 2050513 +94 11 2887467 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ඩී.කේ.ටී. සමන්මලී මිය +94 11 2187158 +94 11 2186036 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඉංජිනේරු අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල

අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු)

එච්.සී.එස්. ගුණතිලක මහතා

+94 11 2868703 +94 11 2864958 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු)

ඩී.එම්.කේ.එස්. දිසානායක මහතා +94 11 2887463
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ටී.එම්.ඒ.ඩී. සමරවීර මහතා +94 11 2887543
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) පී.පී. ජයසේකර මෙය +94 11 2887543
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ටී.එම්.සී.එච්. මැණිකේ මිය +94 11 2887543
සැලසුම් හා මෙහෙයුම් අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ ඩී.ඩී. මාතරආරච්චි මහතා +94 11 2864726 +94 11 2871212 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්.එච්.කේ.ඩී.බී. රත්නායක මහතා +94 11 2050581
සහකාර අධ්‍යක්ෂ පුෂ්පානි අමරතුංග මිය +94 11 2888011

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ජේ.එම්.එන්.ඒ. ජයබාහු මිය +94 11 2050583 +94 11 2871212 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

සංවර්ධන අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

බී. රණවීර මහතා

+94 11 2865310 +94 11 2865311
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(සංවර්ධන) එම්.ඩී.වයි. ධර්මසේකර මිය +94 11 2862686
සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) චානක පී. වෙල්ගම මහතා [වැ.බ.]

අධ්‍යක්ෂ (මඟනැගුම)

අයි.එම්.පී. ගුණරත්න මිය +94 11 2865315 +94 11 2865482 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මඟනැගුම)

‍‍ඩබ්.පි. කල්‍යාණි මෙය +94 11 2871099 +94 11 2865482
ඉංජිනේරු(මඟනැගුම) එස්.එම්.ඩී.එල්. සේනාරත්න මහතා

ප්‍රසම්පාදන අංශය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රසම්පාදන උපදේශක ගාමිණී රත්නායක මහතා +94 11 2868701 +94 11 2871119 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ජනවාරි 02 වෙනි බදාදා, 07:07  

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction