පුවත් සිරස්තල
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය

ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය

තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස්

ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා +94 11 2879180
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඕ.කේ.කේ.වී.කේ. තිලකරත්න මහතා +94 11 2879161
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කේ.ටී.එල්. වීරසිංහ මහතා +94 11 2879181
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී.කේ.එම්.වී.එස්. බණ්ඩාර මහතා +94 11 2879184
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් මොහාන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා +94 11 2879182 +94 11 2879169
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 පෙබරවාරි 06 වෙනි බදාදා, 09:13  

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction