ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු අමාත්‍ය කාර්යාලය

ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

“මගනැගුම මහමැදුර”
අංක. 216, 9 වන මහල,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.

පොදු දුරකථන අංක: +94 11 2879170
+94 11 2879171
+94 11 2879178
+94 11 2879165

 

ෆැක්ස් අංක: +94 11 2868710
+94 11 2879185

 

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ -->

 

තනතුර නම දුරකථන දුරකථන   දිගුව ෆැක්ස්
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු කබීර් හෂීම් මැතිතුමා

+94 11 4323611

+94 11 4323612

170

+94 11 2868710

+94 11 2879185

ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් ආර්. එම්. හුසේන් මහතා +94 11 2879163 171
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ගාමිණී අමරසිංහ මහතා +94 11 2879164 164
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී ඒ. වී. ඊ. ජී. සේනාධීර මහතා +94 11 2879166 166
ගරු මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් සංජය මහලියන මහතා +94 11 2879162 162
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 පෙබරවාරි 06 වෙනි බදාදා, 09:02  

නැවුම් පුවත්