ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපෘති මගනැගුම - ග්‍රාමීය මාර්ග

''මගනැගුම'' / ''ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන'' වැඩසටහන.

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු මාර්ග ප්‍රමාණයෙන් 72% ක් අයත් වන්නේ ග්‍රාමීය මාර්ග වලටය. 1987 වර්ෂයේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පසු 2004 වර්ෂය වනතෙක් මධ්‍යම රජයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් වු වෙනම ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහනක් නොතිබු අතර, ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ගෙන කටයුතු ක‍ළේ පළාත් පාලන ආයතනයි. 2004 වර්ෂයේ නියාමක ව්‍යාපෘතියක් යටතේ රුපියල් මිලියන 213 ක් ආයෝජනය කළ අතර 2005 වර්ෂයේ සිට වාර්ෂික අයවැයෙන් ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම ප්‍රථම වරට ආරම්භ කරන ලදි.

මගනැගුම ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන 2004 වර්ෂයේ මැද භාගයේදී එවක සිටි මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව ආරම්භ කරන ලදි. මෙම වැඩසටහන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත්, පළාත් පාලන ආයතනත්, ඔස්සේ ප්‍රජා මූලික සංවිධාන මගින් ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සිදු කරමින් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා කටයුතු කරයි.

2015 වර්ෂයේ පත් වු නව රජය යටතේ උක්ත වැඩසටහන "ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩසටහන" ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.


ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සදහා කළ ආයෝජනය හා වියදම  (2004 - 2019)

වර්ෂය

ප්‍රතිපාදනය  (රු.මි)

කළ වැඩ  වටිනාකම

වියදම (රු.මි)

2004

213.00

213.00

213.00

2005

500.00

500.00

500.00

2006

1,800.00

1800.00

1,800.00

2007

3,082.00

2,734.34

2,421.59

2008

4,000.00

3,851.47

3,796.35

2009

3,000.00

2,996.31

2,986.60

2010

3,000.00

3,000.00

2,982.00

2011

3,640.00

3,640.00

3,345.00

2012

5,000.00

5,000.00

3,183.41

2013

6,300.00

6,154.94

4,538.84

2014

7,000.00

7,000.00

6,153.27

2015

5,250.00

4,418.91

4,395.32

2016

1,000.00

737.40

725.30

2017

3275.00 2,256.16 1,511.97

2018

3,100.33 2,372.44 2,002.14
2019(‍‍‍ජුනි 30 දිනට) 11,000.00 1,108.71 871.16

එකතුව

61,160.33

47,783.68

41,425.95

 

සංවර්ධිත දුර (කි.මී) - 2004-2019

වර්ෂය

ගල් අතුරා තාර දැමීම (කි.මී.)

බොරළු දමා තැලීම (කි.මී.)

මොටර් ග්‍රේඩර් කිරීම (කි.මී.)

පස්වැඩ (කි.මී.)

කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මී.)

කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ඇතිරීම (කි.මී.)

මුළු දුර (කි.මී.)

2004

-

304.50

295.50

-

-

-

600.00

2005

381.29

329.04

-

-

21.05

-

731.38

2006

909.84

1,012.93

83.96

-

277.25

-

2,283.98

2007

240.53

184.37

-

-

776.93

-

1,201.83

2008

99.55

478.04

181.59

-

881.30

-

1,640.48

2009

223.06

559.74

638.81

54.72

519.88

0.62

1,996.83

2010

108.72

265.95

55.71

42.05

211.35

170.76

854.54

2011

7.83

2.16

-

0.60

2.44

540.27

553.30

2012

0.18

-

1.00

4.97

0.18

629.05

635.38

2013

-

-

-

-

-

638.99

638.99

2014

-

-

-

-

2.52

684.97

687.49

2015

17.27

40.36

-

-

87.01

311.96

456.60

2016

16.25

2.95

-

-

22.74

45.70

87.64

2017

0.53 - - - 47.87 115.86 164.26

2018

- -
- - 60.77 106.56 167.33
2019(‍‍ජුනි 30 දිනට) - - - - 50.48 39.22 89.70
එකතුව 2,005.05 3,180.04 1,256.57 102.34 2,961.77 3,283.96 12,789.73

 

ඉදිකළ නිර්මිත - 2004 – 2019

වර්ෂය

පැති කාණු (කි.මී)

පැති බැමි (ව.මී)

ගල්කඩා ඉවත්
කිරීම (ගණ.මී)

පාලම් ගණන

බෝක්කු ගණන

සපත්තු පාලම් ගණන

2004

-

-

-

-

-

-

2005

216.95

6.20

325.75

-

218

25

2006

250.86

1,558.86

191.22

19

340

58

2007

28.95

210.14

10.00

16

420

376

2008

34.01

341.10

16.00

56

289

15

2009

140.99

2,320.65

581.05

51

274

29

2010

70.51

5,152.80

229.04

56

1,003

19

2011

15.29

12,998.20

0.03

58

1,843

31

2012

20.80

7,826.76

0.50

93

1.112

29

2013

3.50

3,827.64

-

30

178

26

2014

5.37

2,795.34

75.12

23

123

9

2015

2.84

1,296.13

-

25

83

7

2016

0.13

51.00

-

-

-

-

2017

0.43 114.00 - - 1 -

2018

0.43 516.32 - - 13 -
2019(‍‍‍ජුනි 30 දිනට) - 134.74 - - - -

එකතුව

791.06 39,149.88 1,428.71 427 5,897 624

 

V2025 - එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය - මොණරාගල

2018 අගෝස්තු මස 29, 30 හා 31 දිනවල මොණරාගල දී පැවැත් වූ V2025- එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය සඳහා මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ''මගනැගුම'' අංශයේ ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන වෙත සපයා දී තිබු කුටිය තුළ 2015-2017 වර්ෂ තුනේ  සමස්ථ ග්‍රාමීය මාර්ග සවංර්ධන ප්‍රගතිය හා එම වර්ෂ තුන තුළ දී මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන ප්‍රගතිය සංකේතවත් කරන පුවරු සහිතව කොන්ක්‍රීට් ඇතිරූ හා කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ඇතිරූ  මාර්ගවල හරස්කඩ පිළිපිඹු කරන ආකෘති දෙකක් උක්ත ප්‍රදර්ශනයේ දී මහජනතාවගේ දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදි.

 

 

අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි අතුරා ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය

නව ක්‍රමවේදයක් වශයෙන් 2010 වර්ෂයේ සිට ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පෙර නිමි අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි භාවිතා කරන ලදි. තත්ත්ව පරීක්ෂණයෙන් සමත් කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ඇතිරීම නිසා, දිගුකල් පැවැත්මක් ඇති අතර, නඩත්තු කිරීමද ඉතා පහසුය. අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා පළාත් පාලන ආයතන දිරිමත් කිරීමක් මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් සිදු කරයි. අවශ්‍ය අවස්ථාවන් වලදී තාක්ෂණික සහය හා ඉංජිනේරු උපදෙස් ද ලබාදීම සිදු කරයි. ඒ තුලින් උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි නිෂ්පාදනය කර දිගුකල් පවත්නා ග්‍රාමීය මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වේ.

 

 

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction