ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපෘති ජාතික මහාමාර්ග ක්‍රියාත්මක

ක්‍රියාත්මක

 
Transport Connectivity & Asset Management Project
Integrated Road Investment Program (i-Road)
Badulla - Chenkaladi Road Improvement Project (BCRIP)
Priority Road Project 3 - Phase I(A)
Priority Road Project 3 - Phase I(B)
Miscellaneous Foreign Aided Project
Priority Road Project 3 - Phase II
Northern Road Connectivity Project

Northern Road Connectivity Project

Road Network Improvement Project

Road Network Improvement Project

Southern Road Connectivity Project

Southern Road Connectivity Project

Special Project Management Unit

Special Project Management Unit

UK Steel Bridge Project

UK Steel Bridge Project

New Bridge Construction Project Over Kelani River
Landslide Disaster Protection Project
Local Bank Funded Project

Local Bank Funded Project

Port Access Elevated Highway Project
Elevated Highway From New Kelani Bridge to Athurugiriya Project
Reconstruction of Rural Bridges

Reconstruction of Rural Bridges

Establishment of Bridge Maintenance of System and Bridge Assessment Unit in RDA

Establishment of Bridge Maintenance of System and Bridge Assessment Unit in RDA

Transport Project Preparatory Facility

Transport Project Preparatory Facility

නැවුම් පුවත්