Ministry of Highways & Road Development

Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව
වරාය
 
හම්බන්තොට තෙල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ටැංකි සංකීර්ණ ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

නාවික ඉන්ධන පද්ධතිය, ගුවන් යානා තෙල් පද්ධතිය, එල් පී ගෑස් පද්ධතිය, (සම්පූර්ණ ධාරිතාවය ඝන මීටර් 80000 සහිත ගබඩා කිරීමේ ටැංකි 14) ග්‍රැන්ටි පුරවන නල දෙකක් සහ හුවමාරු නල 6 ක් සහිත නිෂ්පාදන පොම්පාගාරය, ජල සැපයුම් පද්ධතිය, නැව් ගතල් මෙහෙයුම් නැංගුරම් පොලෙහි භාණ්ඩ පැටවුම් සහ ගොඩබෑම් සදහා වූ පහසුකම් ජලප්‍රවාහන පද්ධතිය, අපතේ යන ජලය නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ සහසුකම, ගිනි නිවීමේ පහසුකම් සහ ගිණි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය, විදුලි සැපයුම් පද්ධතිය, සන්නිවේදන පද්ධතිය, පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල, පාලන මැදිරිය, වේල්ල.

ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය

 

පිරිවැය - ඇ.ඩොලර් මිලියන 76
අරමුදල් මූලාශ්‍ර - චීන එක්සිම් බැංකුව
නිමවීමට අපේක්ෂිත කාලය - මාස 24 කි

අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ

 • නාවික ඉන්ධන, එල් පී ගෑස්, ගුවන්යානා සදහා අවශ්‍ය තෙල් සඳහා ගබඩා පහසුකම් සැපයීම.
 • යාත්‍රා සදහා තෙල් මෙහෙයුම් පහසුකම් සැපයීම.
 • එල් පී ගෑස් බෙදාහැරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම.

සමස්ථ ප්‍රගතිය

2013ජුනි මස අවසන් වන විට ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 99% ක් නිමකර ඇති අතර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සැලසුම් කළ පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

කොළඹ දකුණ වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

අදියර 1
ප්‍රධාන දියකඩනය - මීටර් 5140 ක් දිග
බහාලු පර්යන්ත - පර්යන්ත ධාරිතාවය 2.4 M TEU වන නැංගුරම් 3, 4 කින් සමන්විත වන මීටර් 1200 ක දිගින් යුතු පර්යන්ත තුනක්
ප්‍රවේශ මාර්ගය - පලල මීටර් 560, ගැඹුර මීටර් 20
අපේක්ෂිත යාත්‍රා - සම්පූර්ණ දිග මීටර් 400 ක් වන ගැඹුර මීටර් 16 ක් වන
පිවිසුම් ඇළ මාර්ගය - පළල මීටර් 560, ගැඹුර මීටර් 20
Design Vessel - Overall Length 400m, Beam 55m and draft 16m


අදියර 2

ප්‍රධන දියකඩනය

- මීටර් 2000 ක දිග
බහාලු පර්යන්ත - පර්යන්තයක ධාරිතාවය 2.4 M TEU වන නැංගුරම් 3 කින් සමන්විත මීටර් 1200 ක දිගින් යුතු පර්යන්ත එකක්ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය

කොළඹ වරාය පුඵල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අදියර 1, පියවර දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. පලමු පියවරේදී මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරනු ලබන අතර (ඇ. ඩොලර් මිලියන 375) දෙවන අදියරෙහිදී දකුණු බහාලු පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන්හි හවුල්කාරීත්වයෙන් සිදුකිරීමට අපේක්ෂිතය. ඊලඟ අදියරයන්හිදී නැගෙනහිර හා බටහිර පර්යන්ත පිළිබඳව කටයුතු කෙරේ.

ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය

රු. බිලියන 38 කි.

අරමුදල් මූලාශ්‍ර

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ඇ.ඩො. මිලියන 300 ) හා ශ්‍රී ලංකා රජය

නිමවීමට අපේක්ෂිත කාලය

මාස 48 කි.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ

 • ඉන්දියානු උප මහද්වීපය තුල භූගෝලීය වශයෙන් පවත්නා උපායක්‍රමික පිහිටීමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා කේන්ද්‍රීය වරායක්  වශයෙන් ඉපයුම් තත්වය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීම.
 • ජාත්‍යන්තර බහාලුම් හා මඟී ප්‍රවාහන ආයතන ආකර්ෂණය කර ගැනීම තුලින් බහාලු ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම.
 • වරාය ආශ්‍රිත සියළු ක්ෂේත්‍රවල මෙහෙයුම් සම්බන්ධව කාර්යක්ෂම ඉහළ සේවාවක් සැපයීම.
 • ජාත්‍යන්තර නැව් නියෝජිත ආයතන සඳහා පවත්නා ඉල්ලුම ඉහළ යාමට ප්‍රතිචාර දැක්විම තුලින් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම.

සමස්ථ ප්‍රගතිය

2013 ජූලි මස වනවිට ව්‍යාපෘතියේ අදියර 1 හි භෞතික ප්‍රගතිය 100% ක් වන අතර විවෘත කිරීමේ කටයුතු 2013.08.05 දින සිදු වේ.
පර්යන්ත ඉදිකිරීම දකුණු බහාඵ පර්යන්තය කොළඹ වරායේ දකුණු බහාඵ පර්යන්තය ඉදිකිරීම් සඳහා තෝරාගත් සංවර්ධනකරු වන චයිනා මර්චන්ට් හෝල්ඩිංග්ස් (ජාත්‍යන්තර) සමාගම සහ එයිට්කන් ස්පෙන්ස් (පීඑල්සී) සමූහ ව්‍යාපාර වෙත ව්‍යාපෘති අරමුණු ලිපි [Letter of Intent] නිකුත් කර ඇත. එම සමුහ සමාගම අරමුණු ලිපියෙහි සඳහන් සියඵම අවශ්‍යතාවයන් 2011 වසරේ අප්රේමල් මස මැදවන විට සම්පූර්ණ කර ඇත.

හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

අදියර I

දියකඩන දෙකක් ඉදිකිරීම, මීටර් 17 ක් ගැඹුරු ද්‍රොණි ප්‍රදේශය හෑරීම, මීටර් 210 ක් පලල ප්‍රවේශ ඇල මාර්ගය, සේවා නැංගුරම්පල, පොදු කාර්යය නැංගුරම්පල, තෙල් පියරය මාර්ග සහ ගොඩනැගිලි මෙහි ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතුවල අන්තර්ගත වේ.ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය - ඇ. ඩොලර් මිලියන 361
අරමුදල් මූලාශ්‍ර - චීන එක්සිම් බැංකුව (85%)
නිමවීමට අපේක්ෂිත කාලය - මාස 39 කි.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ

ඉන්දියන් සාගරය හරහා ක්‍රියාත්මක වන නැව් නියෝජිත ආයතන වැඩි ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂනය කර ගැනීම.
 • මූලික වශයෙන් සේවා හා කාර්මික වරායක් වශයෙන් සේවා සැපයීම.
 • කලාපය තුල සෘජු හා වක්‍ර රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය.
 • කලාපයේ වාණිජ කටයුතු පුළුල් කිරීම.
 • බහාලුම් ධාරිතාවය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අන්තරාළ වරායක් වශයෙන් සංවර්ධනය.

සමස්ථ ප්‍රගතිය

2013 ජුනි අවසන් වනවිට මූලික කොන්ත්‍රාත්තුව අනුව ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 100% ක් සිදුකර ඇති අතර අතිරේක කටයුතු කිහිපයක් කළ යුතුව ඇත. මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක වේ.

 

අදියර II

ආරම්භක දිනය               
- 2012.11.15
අපේක්ෂිත නිමකිරීම් දිනය       
- 2015.10.14
ඇස්තමේන්තුගත සමස්ත පිරිවැය       
- ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 808
ආයෝජන මූලය               

- චීන එක්සිම් බැංකුව

- ව්‍යාපෘති වටිනාකමෙන් 100%ක්

 

ඔලුවිල් වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

වාණිජ වරාය

ධීවර වරාය

අදියර 1 - 5000 DWT තටාක බිත්ති (කුඩා යාත්‍රා) - මීටර් 220
දියකඩන‍යේ දිග - මීටර් 1320 කුඩා යාත්‍රා තටාකාංගනයේ ගැඹුර - මීටර් 03
තටාක බිත්ති - මීටර් 330 සමස්ත ජල ප්‍රදේශය - හෙක්ටයාර් 06
වරාය ජල ද්‍රෝණියේ ගැඹුර - මීටර් 08 -
සමස්ත ජල ප්‍රදේශය - හෙක්ටයාර් 10 -

ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය

යූරෝ මිලියන 46.1

අරමුදල් මූලාශ්‍ර

ඩෙන්මාර්ක් රජය

නිමවීමට අපේක්ෂිත කාලය

වසර 03

අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ

 • කලාපීය ධීවර කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම තුලින් සිදුවන යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව තුලින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම.
 • වාණිජ වරායක් සංවර්ධනය කිරීම තුලින් ධීවර යාත්‍රා සඳහා නැංගුරම් ලෑමේ පහසුකම් සැපයීම.
 • පවත්නා ඉල්ලුම සැපිරීම සඳහා සාමාන්‍ය බහාලුම් යාත්‍රා සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම.
 • වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත වෙනුවෙන් වර්ථමාන හා අනාගත අවශ්‍යතා සැපයීම.

සමස්ථ ප්‍රගතිය

100% ක් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකර ඇත.

ත්‍රිකුණාමලය වරාය සංවර්ධනය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

ලෝකයේ හොඳම ස්වභාවික වරායන් අතුරින් දෙවන ස්ථානය ගන්නා ත්‍රිකුණාමලය වරාය කොළඹ වරාය මෙන් දස ගුණයක මුහුදු හා ගොඩබිම් ප්‍රදේශයකින් සමන්විත වේ. තොග සහ තොගකඩන නැව්බඩු හා බැර කර්මාන්තද ඇතුඵව වරාය හා සම්බන්ධිත කාර්මික කටයුතු, සංචාරක හා කෘෂි කර්මාන්ත යනාදී කටයුතු සඳහා වූ සේවා සැපයීම සඳහා අත්හදා බැලීමක් වශයෙන් ත්‍රිකුණාමලය වරාය නැවත සංවර්ධනය කිරීමට වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ක්‍රියාකරනු ලබයි. දැනට ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා අති විශාල ඉඩම් සංඛ්‍යාවක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහ සංචාරක මණ්ඩලය වැනි අනෙකුත් සංවර්ධන ආයතන හා එක්ව සිදුකල විශ්ලේෂණයන්හි ප්‍රතිථල මත එහි බල සීමාව තුල ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වර්තමානයේදී කළාපීය සැලැස්මක් සම්පූර්ණ කර ඇත. ත්‍රිකුණාමල වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කාර්මික කළාපය සහ සංචාරක කළාපය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා හැකියාවක් ඇති ආයෝජකයින්ගෙන් ජාත්‍යන්තර හා දේශීය වශයෙන් යෝජනා කැඳවීමට ප්‍රචාරයක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය කටයුතු කරයි.

 

ගාලු වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

අදියර I - විනෝදවීමේ සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා වරාය සංවර්ධනය කිරීම

සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා සඳහා ගාලු වරායේ සපයන ලද පහසුකම් සුනාමි ව්‍යවසනයේදී විනාශයට පත්වූ අතර පැමිණෙන සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා සඳහා පහසුකම් සැලසීමට මෙන්ම වැඩි වශයෙන් සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා ආකර්ශණය කර ගැනීමට ගාල්ල වරාය සඳහා සම්පූර්ණ අංගෝපාංගයන්ගෙන් සමන්විත සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා නවතා තැබීමේ වරායක් යෝජිත ව්‍යාපෘතියෙන් සැපයේ. සංචාරක කර්මාන්තයක් ලෙස සංවර්ධනය වන ගාලු වරාය ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශයේ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකත්වයක් සපයන සාධකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ඊලඟ අදියරේදී, මඟී නෞකා සඳහා නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම් සැපයෙනු ඇත (අදියර II). තවද සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා තැනින් තැනට ගෙනයාමේ පහසුකම් හා යාත්‍රා අඵත්වැඩියා කටයුතු සඳහා කම්හලක්ද සපයනු ලැබේ.

අදියර I (අ)

යාත්‍රා 50 ක් නැවැත්වීම සඳහා මීටර් 3 ක් ගැඹුරු, මීටර් 15 ක් දිගින් යුත් සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා නැංගුරම් ලෑමේ මූලික පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම අදියර I (අ) ව්‍යාපෘතියට ඇතුලත් වේ.

ව්‍යාපෘතිය නිමවීමේදී සපයනු ලබන සේවාවන්

 • දකුණුදිග දියකඩන ප්‍රදේශයේ හා සුනාමිය නිසා ගැඹුරට හෑරුණු මුහුදු ප්‍රදේශයේ සැහැල්ලු රැවල් යාත්‍රා නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම්
 • සේවා පහසුකම් සහ අඵත්වැඩියා කිරීමේ පහසුකම් සහිත කර්මාන්ත ශාලාවක්
 • තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණය
 • ආපනශාලා සහ සමාජශාලා
 • සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
 • රෙදි සෝදා වියලා ගැනීමට යන්ත්‍ර තබා ඇති පොදු ස්ථාන
 • ස්නානය කිරීමට සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිලි

පිරිවැය - රු. මිලියන 125, නිමවීමට අපේක්ෂිත කාලය - මාස 12 කි

අදියර I (ආ)

ව්‍යාපෘතියේ අදියර I (ආ) ට සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා 30 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම් පුඵල් කිරීම සහ එම යාත්‍රා අඵත්වැඩියා කිරීමේ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ඇතුලත් වනු ඇත.

ව්‍යාපෘතිය නිමාවීමේදී සපයනු ලබන සේවාවන්,

 • සුනාමිය නිසා ගැඹුරට හෑරුණු මුහුදු ප්‍රදේශයේ සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම් තවදුරටත් පුඵල් කිරීම
 • භූගත කුඵණු ආධාරක මත ඉදිවූ දොඹකර බාහු සහිත සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා එසවීමේ පහසුකම්
 • රථගාල හා වියලි තටාකාංගන පහසුකම්

පිරිවැය  - රු. මිලියන 175, නිමවීමට අපේක්ෂිත කාලය - මාස 12 කි

වර්තමාන තත්වය

දකුණු දිග දියකඩනයේ සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම් (අදියර I අ)

ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති අතර යාත්‍රාකරුවන් එහි පහසුකම් අත්විදියි.

අදියර I (අ) හි ප්‍රාරම්භක කටයුතු - සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා සඳහා ගොඩනැගිලි

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

සුනාමිය නිසා ගැඹුරට හෑරුණු මුහුදු ප්‍රදේශයේ අදියර 1 (අ) සැහැල්ලු රුවල් යාත්‍රා නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම්

ඉඩම් හා නිවාස පවරාගැනීමේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින අතර ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී එහි කටයුතු නිම කෙරෙනු ඇත.

අදියර II

පවත්නා JICA අරමුදල භාවිතයට ගෙන සමස්ත ගාලු බොක්ක ප්‍රදේශය ආරක්ෂා වන පරිදි දියකඩනය සංවර්ධනය කිරීම සහ ඉදිකොට මෙහෙයුම් කර භාරදීමේ පදනම මත හෝ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරයේ අරමුදල් උපයෝගී කර ගනිමින් බහු කාර්ය නැංගුරම් පල සංවර්ධනය කිරීම මෙහිදී අපේක්ෂා කෙරේ.

වර්තමාන ප්‍රගතිය

සමස්ත ගාලු බොක්ක ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කිරීමට දියකඩනයක්, පහසුකම් සැපයීම සඳහා බහුකාර්ය නැංගුරම්පලක් සහ විනෝදවීමේ යාත්‍රා සඳහා නැංගුරම්ලෑමේ පහසුකම් ඉදිකිරීමට සංශෝධිත යෝජනාවක් දැනට සලකා බැලේ. පවත්නා JICA අරමුදලට සරිලන පරිදි  අවශ්‍යතා සලකා බලා  විෂය පථය වෙනස් කිරීම පිළිබඳ මුලික සාකච්ඡා JICA නිලධාරීන් සමඟ පැවැත්විණි.මෙම කාර්යයේදී අවශ්‍ය පසුබිම තෝරාගැනීමේ ප්‍රාරම්භක අධ්‍යයනය සඳහා ලංකා හයිඩ්‍රොලික්ස් ආයතනයේ මිල ගණන් ලබාගෙන ඇත.

නැවුම් පුවත්