ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන හැඳින්වීම

හැදින්වීම

දැක්ම

 • කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත හා නව තාක්ෂණය මත පදනම් වූ මාර්ග ජාලයක් සතු මහාමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ අද්විතීය සේවා සපයන්නා වීම

මෙහෙවර

 • විශේෂඥ දැනුම, අති නවීන තාක්ෂණය සහ රාජ්‍ය සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කරමින් පුරවැසි අවශ්‍යතාවන්ට සහ ජාතික සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන්ට අනුකූලව මාර්ග ජාලය සම්පූර්ණ කර කළමනාකරණය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම.

අරමුණු

 • ජාතික සංවර්ධන ඉලක්කයන් කෙරෙහි ළඟාවිය හැකි වන පරිදි මහාමාර්ග අංශය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම
 • ප්‍රධාන නගර අතර ගමනාගමනය සැපයීම, ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අතර කාර්යක්ෂම සබඳතාවයන් ඇති කිරීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම

කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

 • රජය මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා මහාමාර්ග, අධීවේගී මාර්ග හා පහත සඳහන් දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි සියලු විෂයයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම
  • මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ එහි පාලිත සමාගම් හා ආශ්‍රිත සමාගම්
  • මාර්ග සංවර්ධන අරමුදල
 • අදාළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජාතික සැලසුම් බලධාරීන් සමඟ එකඟත්වයට පැමිණි කාලසීමාව හා අයවැයගත සම්පත් ප්‍රමාණය තුළ ඉහත ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙයවීම
 • අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත්වන මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂමව හා මහජන හිතකාමී අයුරින් ලබාදීම
 • නාස්තිය හා දූෂණය පිටුදකිමින් අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය ඉටුකිරීම සහතික කිරීමට ඉවහල්වන ආකාරයට නවීන කළමනාකරණ තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්‍රම යොදා ගනිමින් සියලුම ක්‍රම සහ විධි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • උසස් තත්වයෙන් යුක්ත වූ ජාතික මහාමාර්ග සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන මාර්ගයන්ගෙන් සමන්විත මාර්ග ජාලයක් සැපයීම සහ ප්‍රශස්ථ තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම
 • මග නැඟුම ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලවන පරිදි, මාර්ග පරිහරණ ගාස්තු රැස්කිරීම සහ ඒකාබද්ධ සංවර්ධනය සඳහා මාර්ග ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සියලුම නියෝජිතායතන අතර පැහැදිලි සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාදාමයක් වර්ධනය කිරීම
 • පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන ආයතනවලට අයත් මාර්ග පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්ති පදනම් කොටගත් වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සකස්කිරීම සහ එම වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය හා මෙහෙයවීම
 • කොට්ටාව, කඩුවෙල සහ කඩවත නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අදාළ මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016 අගෝස්තු 02 වෙනි අඟහරුවාදා, 07:16  

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction