පුවත් සිරස්තල
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව නැවුම් පුවත් මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - ප්‍රතිශත වියදම - 2018

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - ප්‍රතිශත වියදම - 2018

 

ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රියෙල් මැයි ජුනි ජූලි
16% 24% 30% 41% 58% 63% 79%
 

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction