தலைப்புச் செய்திகள்
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தகவல் அலுவலர்

தகவல் அலுவலர்

பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

திரு. பி.டீ.எஸ். விஜேரத்ன (இ.நி.சே)

 

மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் நிதி)

+94 11 2862746

+94 11 2862712

+94 11 2887466 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Wednesday, 23 August 2017 10:06  

புதிது என்ன

left direction
right direction