ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන ප්‍රධාන තනතුරු රාජ්‍ය ලේකම්

රාජ්‍ය ලේකම්

කේ. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුංග මිය
රාජ්‍ය ලේකම්
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction