ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන ප්‍රධාන තනතුරු රාජ්‍ය ලේකම්

රාජ්‍ය ලේකම්

කේ. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුංග මිය
රාජ්‍ය ලේකම්
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 

නැවුම් පුවත්

left direction
right direction