මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාවේ මහාමාර්ග හා මාර්ග අංශය සඳහා වන ඉහළතම ආයතනයයි. රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ‍ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා මහාමාර්ග, උසස් අධ්‍යාපන පිළිබඳ විෂයයන්ට හා එහි දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම මගින් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය, ගමනාගමන සබඳතාවන් සහ ප්‍රවේශ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම අපගේ වගකීම වේ.

නැවුම් පුවත්